Elektronik Satış Sisteminin Modernizasyonu

PROJE ADI:
ELEKTRONİK SATIS SİSTEMİNİN MODERNİZASYONUProjenin Amaçları


Genel Amaçlar:

2014 yılı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı amaçlarından biri olan Kar Amacı Gütmeyen kuruluslara yönelik bu mali destek programında TR 22 bölgesinde faaliyet gösteren Bandırma Ticaret Borsası, tarım ürünlerine dayalı ticarette ve küresel ekonomide önemi giderek artan vadeli islem piyasalarında rekabet üstünlügü saglayacak önemli bir kurumsal alt yapı olan Lisanslı Depoculuk Sisteminin Türkiye' de ilk uygulayan borsalarından biri olması, Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı tarafından yetkilendirilen ürün senetlerinin alım satım yetkisi ile yetkili Ürün Ihtisas Borsası unvanına sahip olması ve bu konuda yogun faaliyet göstermesi, var olan satıs sisteminin modernize olması yönündeki düsünceleri güçlendirmis, uygun teknolojik sistemin kurulması, gereksinim duyulan donanım ve standart yazılımların temin edilmesi ile uygulanan satıs sisteminin yerel boyuttan ulusal ve uluslararası boyuta
tasınması, istihdam olanagı yaratarak insan kaynaklarının güçlendirilmesi, bölgede üretilen tarım ürünlerinin gerçek piyasa fiyatlarının olusmasına zemin hazırlamayı kaliteli ve etkin bir rekabet ortamı yaratarak tarım ürünleri piyasasının gelisimine katkı saglayarak tarımsal kalkınmanın tesvikine, var olan sistemin modernize edilmesi ile bölgemiz ve sehrimiz üreticilerinin kalkınmasına destek olmak,bölge çiftçisinin ekonomik refaha ulasmasını saglamayı amaçlamaktadır.


Özel Amaçlar:

Agırlıklı olarak yerel satıs agına sahip olan Bandırma Ticaret Borsası elektronik satıs sisteminin modernizasyonu ile satıs agını ulusal ve uluslararası boyuta tasınması, gelisen teknolojiden en etkin ve verimli bir sekilde faydalanılması, markalasmıs bölge tarım ürünlerinin dıs alıcıların da talebini saglayarak piyasa fiyatlarının yükseltilmesi, bölge üreticisi ile daha fazla alıcının bir araya getirilmesi ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin arttırılması, elektronik satıs sistemi ile satıs islemlerine güvenlik, hız ve standart getirerek ürünlerin reel fiyattan alınıp satılmasına imkan verilmesi, bölge tarım ürünleri talep eden firma kurulus ve sahısların internet saglayıcı ile desteklenen elektronik satıs sistemine hızlı bir sekilde müdahil olunmasına imkan verilmesi, alıcı ve satıcının memnuniyetinin en üst düzeyde saglanarak bölge tarım ekonomisine ivme kazandırılması,insanların beslenmesi, istihdamı,ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli açısından büyük önem tasıyan tarım sektörünü ve üreticisini iç ve dıs pazarlar için üretim yapar hale gelmelerini,daha iyi gelir düzeyine kavusabilmelerini saglamak ,sektörün bir temsilcisi olarak amaçlarımızdır.


Nihai Yararlanıcılar

- Güney Marmara Bölge Halkı,
- Agırlıklı olarak hububat, bakliyat, yaglı tohumlar sektörü ve borsa kotasyonuna dahil ürün grubu sektörleri,


Beklenen Sonuçlar

- Daha fazla alıcıya ulasılarak etkin bir rekabet ortamının saglanması,
- Bölgede üretilen tarım ürünlerinin etkin, güvenilir, hızlı ve


Beklenen Sonuçlar

- Rekabetçi piyasa kosullarında satılarak reel fiyatlarının olusmasına zemin hazırlanması,
- Nihai yararlanıcılar için gereksinim duyulan niteligi belirli hammadeye hızlı ve kolay erisim saglanması,
- Bölgede satısı yapılan tarım ürünlerine ait anlık analiz ve verilere hızlı ve güvenli yoldan erisim saglanması, yapılacak arastırmalara kaynak veri elde edilmesi,
- Bölgemizde yetistirilen ürünlerin kalitesinin arttırılarak markalasması,
- Bölgemiz üreticisinin ekonomik durumunun iyilesmesi.


Amaçlar

Genel Hedefimiz; Ülkemizdeki mevcut pazar mekanizmalarının gelistirilmesi ve dünya piyasalarına entegrasyonu sürecinde tarımsal pazarlamada önemli fonksiyonlara sahip kurum ve kurulusların idari ve teknik alt yapılarının gözden geçirilmesi, tamamlayıcı unsurların sisteme monte edilmesi büyük önem tasımaktadır. Ülkemizde tarımsal ürünlerin ticareti (alım-satımı) denildigi zaman akla Ticaret Borsaları gelmektedir. Borsamız kuruldugu günden beri satıs salonu islevini tam anlamıyla yerine getirmektedir. Borsamız satıs salonu sadece Bandırma ve çevresindeki köylere hizmet vermemekte bölgemizdeki birçok üreticinin de ürününü satmak istedigi yer olmaktadır.

Satıs salonumuzda olusan fiyatlar bölgemiz hububat piyasasında etkin rol oynamakta, alıcılar ve satıcılar borsamız fiyatlarını takip etmektedirler. Gelismis ekonomiye sahip ülkelerdeki vadeli islemler borsalarının temel yapısını, elektronik satıs islemleri olusturmaktadır. Elektronik Satıs Sistemi satıs islemlerine güvenlik, hız ve standart getirerek ürünlerin reel fiyatlardan alınıp satılmasına imkan verecektir. Böylece sanayicimiz, tüccarımız, üreticimiz ve dolayısıyla ülkemiz kazançlı çıkacaktır.

Bandırma Ticaret Borsası Gümrük ve Ticaret Bakanlıgı tarafından Ürün Ihtisas Borsası yerine Ürün Senetleri ve Alivre Sözlesmelerin ticaretini yürütmek üzere ulusal düzeyde yetkilendirilen 2. Borsadır.

Tüm bu gelismeler çerçevesinde var olan elektronik satıs sisteminin modernizasyonu saglanarak bölge tarımının pazarlanması ulusal boyuta tasınması amaçlanmaktadır.

Özel Hedefimiz; Elektronik satıs salonunun modernizasyonu ile bölge üreticisinin üretmis oldugu tarım ürünlerinin daha fazla alıcıya ulasması, üyelerimizin ve üreticilerimizin rekabet gücünün arttırılması, teknolojik alt yapımızın güçlendirilerek kurumsal kapasitemizin üst düzeye çıkarılması, eski yöntemlerle fiziki dolasımı saglanan tarım ürünleri ticaretini dar yapıdan kurtarıp yüksek maliyetlerin önlenmesi, dünyada kabul görmüs iyi tarım uygulamalarının ülkemiz üreticisine entegrasyonunun saglanması, sistemin basarılı bir sekilde kurulmasından sonra ülkemizin tarımsal üretim ve ticaretinde, istihdamında dünya ticaretinde rekabet edilebilirliginde, milli gelire katkısında ve buna baglı olarak vergi hasılatında artısların saglanması hedeflenmektedir.

Gerekçelendirme

TR 22 düzey 2 Bölgesinde 2014-2023 bölge planında yer verilen hedefler dogrultusunda tarım ve tarıma dayalı sanayi, bölgemizde önde gelen sektörlerdendir. Tarımsal ürünlerin ticaretinin gelismesinde iki unsur önemli etkiye sahiptir. Birincisi bu piyasaları etkileyen basta tarım politikaları olmak üzere vergi, bankacılık ve diger hükumet düzenlemeleri ikincisi ise piyasaların isleyisinde önemli bir enstrüman olan gelismis bir borsanın varlıgıdır. Ticaret borsalarının piyasa fiyatlarının olusumu, fiyat istikrarı, piyasadaki belirsizlikleri azaltması, riskin dagıtılması ve paylasımları yanında makro ekonomik planlar için sagladıgı veri bankaları ile ülke ekonomisine verdigi katkılar önemli fonksiyonlarıdır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgının 'TR 2 Batı Marmara Bölgesi Tarım Master Planı' nda belirtilen hususlar göz önüne alındıgında; Projemizin program hedefleri ve öncelikleri olan tarımsal pazarlama konusuna dikkat çekilmis ve eksikliginden bahsedilmistir. Bu konu ile ilgili yapılan Pazar ve Pazarlama baslıklı konuda; "Bugünkü global ekonomi kosullarında aracılar gerek yurtiçi gerekse yurtdısı piyasalarında faaliyet gösterebilirler. Dolayısıyla pazarlama kanalları da sadece yurtiçi piyasalardaki degil, aynı zamanda uluslar arası piyasadaki tüketici ya da alıcılara da ürün saglayabilecek sekilde yapılandırılabilmelidir. Böylece herhangi bir ürünün pazar alanı genisletilerek pazarlama imkanları da arttırılabilir." Seklinde degerlendirme yapılmıstır.

Bandırma Ticaret Borsası elektronik satıs sistemi modernizasyonu ile borsa içi, borsa dısı ve bölge dısı alıcılara ulasılmasını, katılımcı ve rekabetçi pazar olusumu ile reel fiyatların olusumu saglanmasını, bölgede tarıma dayalı üretim yapan bölge üreticisinin üretim maliyetleri, satıs ve pazarlama gibi konularda ortaya çıkan sorunlarının en aza indirgenmesini, olusturulacak sistemle ülkemizin tarım politikalarına ait 2023 hedeflerine ulasmada katkıda bulunulmasının saglanması gibi sonuçlara ulasılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla proje; teklif çagrısının "Bölgede tarıma dayalı sanayi sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kurulusların pazarlama, ihracat ve yenilikçi kapasitelerinin; tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörüne yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten isletmelerin rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı saglamaktır. Bununla birlikte sektörde faaliyet gösteren kurum/kuruluslar için ortak kullanım alanlarının gelistirilmesi" konuları ile dogrudan iliskilidir.
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA
?

HABER BAŞLIKLARI

?