ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Turib ile ilgili olarak elektronik ürün senedi yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yayınlandı.

YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,c) Borsa (TÜRİB): Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini,”“g) İlgili taraflar: Mudi, Borsa, Tazmin Fonu, lisanslı depo işletmesi, yetkili sınıflandırıcı, aracılar ve elektronik ürün senedi karşılığında kredi veren bankalar, Bakanlıkça belirlenen kişi veya kuruluşlar ile Borsada alım satım yapan gerçek veya tüzel kişileri,”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “28/7/1981 tarihli ve 2499” ibaresi “6/12/2012 tarihli ve 6362” olarak değiştirilmiş ve on birinci fıkrasında yer alan “kayıtlı elektronik adresine yapılır.” ibaresinden önce gelmek üzere “cep telefonuna ve” ibaresi eklenmiştir.MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “2499” ibaresi “6362” olarak ve “10/A” ibaresi “81 inci” olarak değiştirilmiştir.MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “üyeler” ibareleri “EKK üyeleri” olarak, (ç) bendinde yer alan “üyelerden” ibaresi “EKK üyelerinden” olarak değiştirilmiştir.MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Elektronik kayıt kuruluşu ortaklık yapısı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Borsa,” ibaresi eklenmiş ve “borsalar,” ibaresi “ticaret borsaları,” olarak değiştirilmiştir.MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“TÜRİB’de yapılan işlemlerGEÇİCİ MADDE 4 – (1) TÜRİB’de yapılan işlemlerle ilgili emirler 31/12/2020 tarihine kadar doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilir.”MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
12/11/201128110
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-18/1/201328532
2-4/4/201529316


Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.