TOPRAK LABORATUVARI

Misyon

İlgili mevzuatlar içerisinde çevre bölgelerin kaliteli ürün ve bol rekolte elde etmesi için katkıda bulunmak, toprağın, suyun ve yaprağın kalitesini ve doğallığını korumak için yapılacak analizlerle üreticilerimizi bilinçlendirmektir.

Vizyon

Tarımda kalite anlayışını benimsemiş, bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, hatasız, profesyonel çalışma ile zamanında ölçüm ve danışmanlık hizmetleri sunan, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalarla hizmet etmektir. 

Kalite politikası

Mesleki açıdan yetişmiş personellerle, uygun teknolojik cihazlarla, tarafsızlık, dürüstlük ilkesi çerçevesinde en uygun şartlarda analizleri gerçekleştirmek, daima kalite odaklı çalışmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak,

Üst yönetimin desteği ile sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, katılmak ve değerlendirmek,

Bandırma Ticaret Borsası Tarımsal Toprak, Sulama Suyu ve Bitki Analiz Laboratuvarı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş, yetki ve denetimi 2013/1 sayılı genelgesi içeriğinde bulunan “kapsam 1” içeriğinde ki toprakta temel analizlerden, bakanlığın” yetkili toprak analiz laboratuvarları” listesinde yer almak için  yetkilendirilme çalışmalarımız devam etmektedir. 

Yapılan analizler

KAPSAM 1: Toprakta Temel Analizler Analiz Adı Metot Adı Referans Litaratürü Ölçü Birimi
1 Bünye Su ile doygunluk Richards 1954 Tüzüner 1990 %
2 Toprak Reaksiyonu (pH) (Saturasyon çamurunda) Potansiyometrik Richards 1954 Tüzüner 1990
3 Kireç Kalsimetrik Çağlar 1949 Tüzüner 1990 %
4 Toplam Tuz (Saturasyon çamurunda) Potansiyometrik Richards 1954 Tüzüner 1990 %
5 Organik Madde Walkley-Black Richards 1954 %
6 Alınabilir Fosfor Olsen, Bray ve Kurtz1 Bray 1945, Olsen 1954, Kurtz 1963, Tüzüner 1990 P2O5 (kg/da)
7 Alınabilir Potasyum Amonyum Asetat Richards 1954 Tüzüner 1990 K2O (kg/da)
8 Bünye Bouyoucus Hidrometre, Day Tüzüner 1990 Day 1950 Birimsiz

Neden Toprak Analizi Yaptırmalıyız?

 Toprak analizlerine dayalı gübreleme programlarının uygulanması, toprakta besin elementleri arasında bulunan dengeyi koruyarak; kaliteli ve bol ürün almayı sağlarken dengeli beslenen bitkinin hastalık ve zararlılara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Gerekli miktarda gübre uygulanması ile de ekonomik açıdan bir rahatlama sağlayacaktır.

Toprak Örneklerinin Alınması

Tarlada nerelerden toprak örnekleri alınır?

Bilinmesi gereken önemli noktalardan birisi toprak analizlerinden beklenen faydanın elde edilebilinmesi için toprak örneğinin usulüne uygun şekilde alınması gerekliliğidir. Her toprak analizi örneği alındığı tarla için geçerlidir. Başkasının yaptırdığı toprak analizine göre gübre uygulamak yarar değil zarar getirebilir.

Tarladan toprak örneği alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Değişik tarlaların topraklarında farklı miktarlarda bitki besin maddesi bulunmaktadır. •Aynı tarla içinde, değişik özellik gösteren kısımlar bulunabilir. •Tarlanın bir kısmı düz bir kısmı eğimli olabilir veya tarlanın bir kısmı çorak, diğer bir kısmı nispeten daha verimli olabilir. Eğer aynı tarlanın içinde böyle farklı yerler varsa bu alanlardan da ayrı ayrı toprak örneği alınmalıdır.

Nerelerden toprak örneği alınmaz?

Toprak örneğinin alınacağı alan belirlendikten sonra toprak almak için küreğin batırıldığı nokta eğer;

•Harman yeri veya hayvan yatmış yer ise,

•Önceden gübre yığılmış yer ise,

•Sap kök veya yabani otların yığın halinde yakıldığı yer ise,

 •Tarlanın tümsek veya su birikmesi olan çukur noktaları ise,

 •Dere, orman, su arkı ve yollara yakın arazi kısımları ise,

 •Sıraya ekim yapılan ürünlerde sıra üzeri ise,

•Binalara yakın alanlar ise,

•Hayvan gübresinin bulunduğu nokta ise,

•Özellikle meyvecilik, kavakçılık gibi ağaç yetiştirmek için ayrılan araziler hariç, tarlada bulunan birkaç ağacın altından, toprak örneği alınmamalıdır.

Tarlada örnek nasıl alınır?

Tarlada toprak örneği alınacak noktaya gelindiğinde

•Bu yerin toprak örneği alınmaya uygun bir yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.

•Eğer bu yer örnek almaya uygunsa toprağın üzerindeki ot, sap gibi şeyler el ile temizlenir.

•Temizlenen bölgede kürek toprağa 20 cm derinlikte (pulluk sürüm derinliği) daldırılır. •Alınan bu toprak olduğu gibi açılan çukurun hemen yanına konulur.

•Sonra açılan çukur içine kenarlardan toprak dökülmüş ise el ile temizlenir.

•Sonra kürek 3-5 cm kalınlıkta toprak alacak şekilde 18-20 cm derinliğe kadar daldırılır ve yavaşça kaldırılır.

•Alınan örnek kürek üzerinde yalnızca yan taraflarından düzeltilerek kovanın için konulur. (Toprak örneği alındıktan sonra çukur kapatılmalıdır) Böylece bir adet toprak örneği alınmış olur. Yaklaşık 50 dekar tarla için 10-20 adet örnek alınarak kovaya konur ve kovadaki bu topraklar karıştırılarak örnek alınır.

Çok yıllık bitkilerden gübreleme amaçlı toprak örneği alınması da tek yıllık bitkilerde olduğu gibidir. Tek yıllık bitkilerden farkları toprağın sadece 20 cm derinliğinden (pulluk sürüm derinliğinden) değil toprağın derinlemesine de örnek alınması gerekir. Çok yıllık bitkilerde genellikle 0-20, 20-40, 40-60 cm derinlikten örnek almakla birlikte gerekli görülürse 60-90 veya 90-120 cm derinliklerden de toprak örneği alınır. Tabi ki bu derinliklerden toprak örneklerinin alınmasında kürek yeterli değildir. Bu örnekler çeşitli tipte burgularla alınabileceği gibi tarlada bu derinliklere kadar bir çukur (boy çukuru) kazılarak bu çukurun düzgün bir kenarından örnekler alınabilir. Alınan örnekler tek yıllık bitkiler bölümünde anlatıldığı şekilde etiketlenir, torbalanır ve laboratuara gönderilir.

Etiketleme:

Hazırlanmış ve torbalanmış olan toprak örneğinin kime ait olduğunu hangi tarladan alındığı belirlemek için yapılır. Bunun için bir kağıda kurşun kalemle: •Ad- soyad •Toprak örneğinin nereden alındığı (tarlanın adı veya aynı tarladaki değişik yerlerin adı) •Önümüzdeki ekim döneminde bu tarlaya hangi bitkinin ekileceği •Geçen yıl bu tarlaya hangi bitkinin ekildiği yazılır. Hazırlanan bu etiketten biri torbanın içine konur, diğeri ise torbanın boğazına bağlanır.

Örneklerin torbalanmasında nelere dikkat edilmelidir?

Toprak örnekleri eğer naylon torbalara konulmuşsa naylonlar birkaç yerinden kalemle delinir. Böylece topraktan çıkacak nemin bu deliklerden uçması sağlanır. Aynı zamanda içine koyduğumuz kağıt etiketin nem dolayısıyla parçalanması engellenmiş olur. Alınan toprak örnekleri uygun bir yerde, oda sıcaklığında, toz almayacak ve direk güneş görmeyen bir şekilde temiz naylon veya dosya kağıtları üzerinde serilerek kurutulur.

Uygulamada yapılan hatalar

Gübreleme amacıyla toprak örneği almak gübrelemenin temelidir. Bunun için dikkatli olmak gerekir. Özellikle uygulamada önemli hatalarla karşılaşılmaktadır. En çok yapılan hatalardan bir kaçı şöyledir:

•Toprak örnekleri kürekle 20 cm‘ye kadar olan derinlikten alınmayıp toprağın hemen yüzeyinden ve çoğu zaman elle alınmaktadır.

•Alınan toprak miktarı 1 kg kadar değil de 100-150 gr kadar alınmakta ve bu nedenle gönderilen toprak laboratuarda analize yeterli olmamaktadır.

•Alınan toprak örnekleri uygun olmayan kaplara konulmaktadır.

•Etiketler kurşun kalemle yazılmayıp tükenmez kalemle yazılmakta ve naylona konup ağzı kapatılınca toprak terleme yaptığından mürekkep bulaşınca etiketteki yazılar okunmaz olmaktadır.

•Topraklar naylon torbaya konulduktan sonra naylon torbalar birkaç yerinden delinmediğinden içine konan etiketler toprağın neminden dolayı naylon içerisinde ıslanarak parçalanmaktadır. Çiftçinin aynı mevkide birden fazla tarlası olduğunda, toprak örnekleri alındıktan sonra etikette hangi toprağın hangi tarlaya ait olduğu belirtilmemekte ve böylece laboratuara gönderilen topraklar analizleri yapılıp rapor gönderildiğinde çiftçi tarafından tarlalar karıştırılmaktadır.

ÖNERİLER

Dengeli gübreleme, kaliteli ve bol ürün alma bilinçli tarımın olmazsa olmazıdır. Bunun için yani dengeli gübreleme ve sağlıklı bitki yetiştirme için, hem bitkinin hem de o bitkinin yetiştirildiği toprağın analiz edilmesi gerekir. Toprak analizleri ile sadece toprağın verimlilik durumları belirlenirken, bitki analizleriyle hem bitki hem de o bitkinin yetiştirildiği ortam hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Toprakta yeter miktarda bitkiye yarayışlı besin maddesinin bulunmasından çok, o besin maddesinden bitkinin ne oranda yararlandığı ya da yararlanıp yararlanamayacağı önemlidir. Bu da en çok bitki ve toprak analizlerinin birlikte yapılmasıyla anlaşılmaktadır.