Borsamız Organ Seçimleri Hakkında

Sayın Üyemiz;

19.1.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince, organ seçimleri dört yılda bir ekim ayında başlar, kasım ayı içerisinde bitirilir denildiğinden, bu yıl Borsamızın organ seçimleri 03.Ekim.2022 Pazartesi günü yargı gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Seçimlerde resmi organlar olan Meclis Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile TOBB Genel Kurul delegesi seçilecektir.

Aşağıda yazılı olan hususlar, seçimlerde oy kullanacak veya aday olarak katılacaklar için bilgilendirme amaçlı paylaşılmış olup,  daha detaylı bilgilere 5174 sayılı TOBB kanunu ve buna bağlı ilgili yönetmeliklerden ulaşılabilir.

5174 SAYILI KANUN

ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Seçim Yetki Belgesi ve Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesi

► Seçimlerde oy kullanacaklar, Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş “Seçim Yetki Belgesi” veya “Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesi” ni seçimlerden önce alarak, oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şahıs firma yetkilisi resmi kimlik belgesi ile oy kullanabilecek olup, temsil ve ilzama yetkili tescilli başka bir temsilcisi olması halinde yine sicil müdürlüğünden belge almaları ve oy kullanma sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

 “Seçim Yetki Belgesi” ile “ Seçime Özgü e-sicil Tasdiknamesi” alınmasına ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TÜZEL ÜYELERİMİZE DUYURU

YETKİ BELGESİ TALEP DİLEKÇESİ

► Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş Seçim Yetki Belgesi ve Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir.

Seçme ve Seçilme Yeterlilikleri

Seçim Şartları ve Bilgilendirmeleri aşağıda ki gibidir;

Seçme Yeterlilikleri

Madde 5- Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

 1. a) (Değişik:RG-20/1/2021-31370)Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 3. c) (Değişik:RG-24/4/2013-28627)Tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için, ana sözleşmeye uygun şekilde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkilendirilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş olmak,
 4. d) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

 1. a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin yöneticisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 3. c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)

(Mülga fıkra :RG-24/4/2013-28627)  

(Değişik:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Seçilme Yeterlilikleri

Madde 6- Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;

 1. a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak şartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak,
 2. b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,
 3. c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,
 4. d) (Değişik:RG-9/4/2011-27900) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak,
 5. e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,
 6. f) (Mülga:RG-9/4/2011-27900)
 7. g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen iki yıllık süre, Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grupları ve seçmen listelerinden silinen üyelerden Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle yeniden meslek grubuna ve seçmen listelerine dâhil edilen üyeler için aranmaz.

Seçilme yeterliliği bulunmadığı sonradan anlaşılanlarla, seçilme yeterliliğini yitirenlerin oda, borsa ve Birlik organlarındaki üyeliği bu tespitin yapıldığı tarihten itibaren kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Seçilme hakkının kullanılabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra;

 1. a) Ticaret şirketlerinde, şirketin ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 2. b) Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişilere ait ticari işletmelerde, gerçek kişi temsilcinin işletmenin sahibi veya temsilcisi olması ve ticari işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,
 3. c) Gerçek kişilere ait ticari işletmelerde ticaret siciline tescil edilmiş temsilcinin bulunması halinde bunların işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumların seçimden en az altı ay öncesini kapsaması,

şarttır. Bu fıkra kapsamında belirtilen şartlar şubeleri temsile yetkili kılınanlar için de aranır.

(Mülga fıkra:RG-9/4/2011-27900)

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627)  Temsil ile bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili temsilcinin, yetki süresinin sona ermesi halinde, aynı temsilcinin seçim tarihinden önceki altı aylık süre içinde kesinti olsa dahi kendisinden önce başka bir temsilci yetkilendirilmeden yeniden yetkili kılınması durumunda, bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsadığı kabul edilir.

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Oda, borsa ve Birlik organlarında görevli iken milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerinin oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri, seçildikleri milletvekili veya mahalli idare seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-2/3/2005/25743) Milletvekili veya belediye başkanları oda, borsa ve Birlik organlarına seçildikleri seçimlerin kesinleşmesinden itibaren üç (3) gün içinde milletvekilliği veya belediye başkanlığı görevlerinden istifa etmedikleri takdirde oda, borsa ve Birlik organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer

(Değişik fıkra:RG-24/4/2013-28627) Üye şirketin münfesih olması halinde, üyeliği kendiliğinden sona erdiğinden oda ve borsa organlarına seçilemez.

Bu maddede geçen süreler, gün hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Vergi Mükellefiyetinin Takibi

Organ seçimlerinde, seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olabilmek için, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma zorunluluğu yer aldığından, seçimler öncesinde vergi Mükellefiyet kayıtlarının kontrol edilerek, varsa, yanlışlıkların düzeltilmesi gerekmektedir.

Madde 8-

Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami üç ay, asgari bir ay önce mahalli gazetelerde ve oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle üyeler, vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda ve borsa kayıtlarını kontrole davet edilir. Bu ilânlarda, ka­yıtların incelemeye açık tutulacağı süre, kayıtların düzeltilmesi için uygulanacak yöntem ve süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilememesi halinde oda ve borsa kayıtlarının doğruluğunun üye tarafından kabul edilmiş sa­yılacağı hususları belirtilir.

Vergi kayıtlarının kontrolüne dair 22.Ağustos.2022 tarihinde yerel gazetelerde, web sayfasında, sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan ve Borsamız ilan panosunda ilana çıkan metin aşağıdaki gibidir.

VERGİ DURUMU TAKİP YAZISI

Seçmen listelerinin oluşturulması:

Listeler, seçme ve seçilme kriterlerine göre TOBB’ un ortak veri tabanında oluşan listelerden alınarak, Yönetim Kurulu Kararıyla seçimlerden en geç 20 gün öncesine kadar ilçe seçim kuruluna teslim edilir.

Seçim tarihinden altı ay önce meslek gruplarında birleştirme, ayırma veya yeni grup kurulması yoluyla yapılacak değişiklikler seçimlerde dikkate alınmaz. Ayrıca, seçim tarihinden itibaren geriye doğru altı ay içinde yapılan, üyelerin meslek grubu değişikleri de seçimlerde dikkate alınmaz. Bunlar bir sonraki genel seçimlerde uygulanır.

Seçmen listelerinin askıdan indirileceği ana kadar oda ve borsaya kaydı gerçekleşen tüm üyeler, seçme yeterliliklerini taşıdıkları takdirde (seçme yeterlilikleri maddesine bakınız), kaydedildikleri meslek grubu dikkate alınarak seçme hakkına sahip olanları gösteren listelere dâhil edilir.

Oda ve borsaya kayıtlı üyelerden meslek komiteleri ve meclis seçimlerinin yapılacağı tarih itibarıyla iki yılını dolduracak olanlarda, seçilme hakkına sahip (seçilme yeterlilikleri maddesine bakınız) olanları gösteren listelere dâhil edilirler.

SEÇİMLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR;

 • Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescili ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş “Seçim Yetki Belgesi”veya “Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesinin” oy kullanma sırasında ibrazı gerekir.
 • Münfesih şirketlerin seçme ve seçilme yetkisi bulunmamaktadır.
 • Tasfiye sürecine girmiş şirketler seçme seçilme hakkına sahip değildir.
 • İflas nedeniyle kayyum atananlar seçme ve silme hakkına sahip değildir.
 • İflas harici nedenlerle kayyum atananlar, seçme seçilme yeterliliklerine sahip olmak koşuluyla seçimlere katılabilirler.
 • Konkordato ilan etmiş şirketlerin seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.
 • Seçim zarflarında seçim kurulu mührü bulunmak zorundadır.
 • Oy pusulasında mühür bulunma zorunluluğu yoktur.
 • Oy pusulaları adaylarca hazırlanarak seçmenlere dağıtılabileceği gibi, seçmenler seçilme yeterliliğine sahip borsa üyeleri arasından kendi istedikleri üyeleri de usulüne uygun yazabilecekler.
 • Borsamızdan alınacak seçmen listelerinde, TOBB tebliğine göre KVKK kapsamında firma unvanı bilgisi yer alacaktır. Listelere web adresimizden ulaşılabilir.
 • İlçe seçim kurulunca onaylanan ve ilan edilen seçmen listeleri de istenmesi halinde talep edenlerle paylaşılabilecektir.
 • Yetki belgesinde TC kimlik numaraları yer alması zorunludur.
 • Borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım-satım tescilleri olmadığı için askıya alınmış olan üyelerin, seçmen listelerine eklenebilmeleri için tescillerini yaptırıp, var ise aidat borçlarının tamamını ödemeleri gerekmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.