ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

5174 sayılı Kanunun 81-82-83-84. maddeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Bandırma Ticaret Borsası Organ Seçimleri Balıkesir Asfaltı 6.Km adresindeki Borsamız Hizmet Binasında aşağıdaki takvime göre yapılacaktır:

 • Seçme ve seçilme hakkına haiz olan üyelerin İlçe Seçim Kurulunca onaylı listeleri 14-15-16.Eylül.2022 Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri ( 3 iş günü ) saat 08.00’dan 17.00’ye kadar Bandırma Ticaret Borsası ilan panolarına asılacaktır.
 • Meclis Asil ve Yedek üyeleri seçimi yargı gözetiminde 03.Ekim.2022 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve saat 17.00’de sona erecektir.
 • Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ile Borsa Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimleri yargı gözetiminde 07.Ekim.2022 Cuma günü saat 14.00’de başlayacak ve saat 15.30’da sona erecektir.
 • Seçim ile ilgili ayrıntılı bilgi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde bulunabileceği gibi dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir:
 • Borsa kaydı faal olan, ticaret sicil kaydı bulunan, 5174 sayılı Kanunun 32.maddesi ve Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince Meclisce üyeliği askıya alınmayan ve vergi mükellefiyet durumu aktif olan ve Kanunun 83. Maddesi gereğince seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Borsaya kaydı bulunan gerçek ve tüzel kişi üyelerimiz Organ seçimleri yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddeleri hükümlerine uymaları şartıyla seçimlere katılabileceklerdir.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83. Maddesi gereğince üyelik kaydı, seçim tarihi itibariyle iki yıldan az olan üyelerin seçme ve seçilme hakkı
 • Seçim tarihi itibariyle iki yıldan az sürede, şahıs işletmesinden şirkete dönüşen veya şirketten şahısa dönüşen üyelerin seçme ve seçilme hakkı
 • Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamazlar.
 • Münfesih şirketler organ seçimlerinde oy kullanamazlar.
 • Oy kullanacak gerçek veya tüzel kişiler seçme ve seçilme haklarını vekaleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar.
 • Tüzel ve gerçek kişi üyelerin seçilebilme yeterlilikleri Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilmiş olup, tüzel kişi üyelerin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olarak Ticaret Sicilinde tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.
 • Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden seçim tarihinden önceki 90 gün içerisinde organ seçimleri için alınmış yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri ve tüzel kişiyi temsilen oy kullanacak gerçek kişinin aldığı yetki belgesinde T.C. kimlik numarasının yazılı olması zorunludur.
 • Organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez. Seçim günü yaşanacak yoğunluk dikkate alınarak seçim yetki belgelerinin önceden alınması ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yetki sürelerinin kontrollerinin yapılması büyük önem taşımaktadır.
 • Organ seçimlerinde oy kullanacak gerçek kişilerin seçmen listelerinde T.C. Kimlik numaralarının yazılı olması zorunludur. Bu sebeple gerçek kişi üyelerin Borsamız üyelik kayıtlarında gerekli güncellemeleri yaptırmaları önem taşımaktadır.
 • Seçimler gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.
 • Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek özel zarflara konulması suretiyle kullanılacaktır.
 • Oy pusulası olarak ebadı ve rengi fark etmeyen kâğıtlar kullanılacak olup; oy veren seçmenin kimliğini veya oyunu belli edecek ad, soyad, imza, işaret, ibare taşıyan oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. Oy pusulaları önceden hazırlanabileceği gibi, seçmen kapalı oy verme yerinde bulunan beyaz renkli kâğıtlara adayları yazmak suretiyle de oyunu kullanabilecektir.
 • Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğinin 12.Maddesi Gereğince Borsamız Meclisi borsaya kayıtlı olan üyelerimizin kendi aralarından seçecekleri on dört üye ile kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Tüzel kişiler meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur. Meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini borsaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.
 • Meclis Üyeliği seçiminde oy pusulalarına aday olarak tüzel kişinin unvanı yazılır. Disiplin Kurulu seçiminde ise oy pusulalarına tüzel kişinin unvanı ile tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişinin isminin birlikte yazılması zorunludur. Diğer seçimlerde ise oy pusulasına aday olarak tüzel kişinin gerçek kişi olan temsilcisinin adı yazılacaktır.
 • Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, meclis üyeliğine seçilenler tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilecek olup, yönetim kurulu için 1 başkan ile 4 asil 4 yedek üye seçilecektir. Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri aynı listede seçilecek olup, bu seçimde kullanılacak oy pusulasına yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin isimlerinin yazılması zorunludur.
 • Birlik genel kurul delegeliği için, borsa meclisi tarafından, meclise seçilenler arasından 3 asil ve 3 yedek delege seçilecektir.
 • Disiplin kurulu için borsa meclisi tarafından borsaya kayıtlı üyeler arasından 6 asil 6 yedek üye seçilecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.