TİGEM Yapağı Satış İhalesi (09.06.2017)

1- İşletmemizin 2017 yılı istihsali tahmini 25.000 kg. yapağı açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2- İhale, 22.06.2017 günü saat 14.00’da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. km. Karacabey/BURSA) İşletme İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale,  29.06.2017 tarihinde aynı yer ve saatte aynı şartlarda tekrar yapılacaktır.

3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti

No

Cinsi Miktarı

(kg)

Muhammen Fiyatı

(TL/Kg)

Muhammen Tutarı

(TL)

Geçici

Teminat (%5)

(TL)

1 Merinos Yapağı 18.500 3,50 87.500,00 4.375,00
Kıvırcık Yapağı 3.500
Türk Tahirova Yapağı 3.000
TOPLAM 25.000

4- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. a) Kanuni ikametgahı olması,
  2. b) Geçici teminat vermesi,
  3. c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

5- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile İşletmemizde görülebilir.

6- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, “ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç” olmak üzere 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdare menfaatlerini göz önünde tutarak en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.